Hydrogen kan bli et av våre viktigste brikker i overgangen til klimavennlig transport og energi. Teknologien eksiterer allerede, men har ikke fått samme utbredelse som el-biler. Det er synd.    
Hydrogen er det minste atomet vi har og har mye energi på lite volum – høy energitetthet. Hydrogen er i likhet med elektrisitet en energibærer. Det vil si at vi både kan lagre, transportere og levere energi når vi har behov for den. Hydrogen er også det vanligste stoffet vi har, og sies å være 75% av universets totale masse.  

Hvor finner vi hydrogen i dagliglivet?  
Hydrogen er et stoff som er helt nødvendig for at vi skal eksistere. Atomet er et av grunnlaget for alt liv på jorden. Vannet som du drikker består av to hydrogenatomer og en oksygenatom (H2O). Hydrogen brukes også til å framstilling av kunstgjødsel, innen matvareindustrien samt i glass, stål- og solcelleindustrien.    

Framstilling av hydrogen
På verdensbasis er den vanligste produksjonsmetoden dampreformering av naturgass/metan. Her blir gass og vann varmet opp til en temperatur på rundt 700 til 850 grader celsius. Hydroget separeres fra karbon, og vi får rent hydrogen og ren CO2. Dette krever kostbar energi som gir mindre energiutbytte av hydrogen.   

Lagring av avfallsprduktet CO2
Nyutviklet teknologi kan fange CO2 fra denne prosessen. Dette testes på Hynor, Lillestrøms hydrogenstasjon. Dette gjør at man kan lagre CO2et under bakken i stedet for at det slippes ut i atmosfæren, kjent som CCS (Carbon Capture and Storage). Det er mye enklere å fange CO2 fra et slikt anlegg enn for eksempel et gasskraftverk. Men samtidig må vi huske at det kreves mye energi for å fange og transportere CO2- som igjen øker kostnadene.    

CCU (Carbon Capture and Uses) er en metode som brukes for å håndtere CO2, hvor karbonet som blir produsert bli brukt til verdifullt råstoff i andre prosesser og produkter.  

Jeg har tidligere skrevet om membranteknologi som fremstillingsmetode for hydrogen. Her trenger man ikke å varme opp gassen for å fremstille hydrogenet. De resterende stoffene kan brukes i kjemikalie industrien. 

Andre metoder for fremstilling av hydrogen:

  • Elektrolyse er en miljøvennlig metode der vi bruker elektrisitet for å spalte vannmolekyler i hydrogen og  oksygen. Men det forutsetter at strømmen som brukes, kommer fra en fornybar energikilde. Det er gode forutsetninger her i Norge (med billig kraft) men ikke i mange andre land. 
  • Biogass eller gassifisert biomasse kan reformeres og renses på samme måte som naturgass 
  • Gassifisering av kull 
  • Direkte splitting av vann ved hjelp av fotoelektroder (dvs. en fotospenning generert av en fotoelektrode utnyttes for å drive elektrolysen) 
  • Noen typer alger kan produserer hydrogen, og denne prosessen har fått økt oppmerksomhet de senere år
  • Ved hjelp av solvarme kan man splitte sinkoksid (ZnO) til ren sink (Zn) og fremstille hydrogen. Ved å la sinken reagere med vann til sinkoksid og hydrogen (H2). På denne måten kan solenergien overføres til hydrogenet 

(Kilde:http://www.fornybar.no/andre-teknologier/hydrogen/produksjon)

Fremover vil jeg i en artikkelserie ta for meg hydrogen som energikilde. Hvilke potensiale Norge har for å fremstille hydrogen på en effektiv måte, hvordan dette i fremtiden legger potensiale for utslippsfri transport, og muligheten for bruk av hydrogen i andre næringer og industrier. Kanskje hydrogen er en del av den nye oljen?  Skriv gjerne en kommentar om du kjenner noen eller noe om hydrogen som vi bør finne mer ut av.