Når vi ser hvilken effekt et NOx fond har hatt på næringslivet og klimautslipp, kan vi ikke gjøre noe annet enn å klø oss i hodet over hvorfor ikke politikerne har opprettet et CO2 fond. 

NOx er avgasser som dannes ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. NOx-gasser fører til sur nedbør og gir økt konsentrasjon av bakkenært ozon. 1. januar 2007 ble det innført en plikt til å betale avgift per kilogram utslipp av NOx fra blant annet industrimaskiner og fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land. Næringsorganisasjonene opprettet deretter NOx-fondet, som krever at bedriftene som er en del av avtalen må betale for hvert kilo NOx-gasser de slipper ut. NOx-fondet har som hensikt å støtte tiltak som kan gi en langsiktig og varig reduserende effekt på utslippene.  

NOx-penger går til klimatiltak
Det vil si at alle bedrifter som må betale for NOx utslipp kan slutte seg til miljøavtalen og søke om støtte for tiltak som kan redusere utslippene deres. Denne økonomiske støtten har vist seg å gi betydelig utvikling og spredning av miljøteknologi. Fra 2008 og til begynnelsen av 2016 har det blitt godkjent 750 løsninger som har hatt en samlet reduksjon i utslipp på 30 905 tonn. Statistisk sentralbyrå publiserte i slutten av 2015 at Norge klarte i 2014 å redusere det årlige NOx-utslippet til 142 000 tonn. Som gjør at Norge ligger godt innenfor NOx-forpliktelsene i Gøteborgprotokollen på 151 000 tonn. Det er tydelig at NOx-fondet har vært avgjørende for at Norge har oppfylt denne forpliktelsen.  

Så er det mulig å gjøre dette med CO2-avgiftene også?
Siden CO2-avgiften ble innført på norsk sokkel i 1991 har den ført til at CO2 utslippene har blitt redusert med flere millioner tonn i Norge. Men kan det kanskje gjøres mer? Å fortsette å øke CO2-avgiften kan føre til at utvinning på norsk sokkel utkonkurreres. Dette er kan slå negativt ut på det totale klimaregnskapet ettersom Norge er ledende på miljøvennlig petroleumsteknologi.  

Grønn teknologi blir vinneren
Derfor hadde det vært fornuftig å opprette et CO2-fond som kan finansiere utviklingen av grønn teknologi og sørge for at vi finner en mulighet til å erstatte dagens fossile drivstoff. Dette kan føre til at vi reduserer utslipp både fra tungtransporten og petroleumsvirksomheten. Transportøkonomisk institutt har full tro på at fondet kan være med på å minke utslippene fra tungtransporten. Det har vært prat om nyttigheten av NOx-fondet i mange år, og i nesten like mange år er det flere som har uttalt et ønske om et CO2-fond basert på modellen til NOx-fondet. Så hvorfor er det ikke opprettet? Olje og gassindustriens installasjoner på norsk sokkel har et årlig utslipp på ca. 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og med en CO2-avgift på 400 kr per tonn blir det 5.6 milliarder kroner i avgifter. Hvert år. Hva brukes disse pengene til nå? De blir bare en del av statsbudsjettet, en del av statens inntekter.  

Hva venter vi på?
Hvis dette fondet hadde blitt opprettet samtidig som avgiftene ble innført, hvor ledende kunne Norge ha vært på miljøvennlig petroleumsvirksomhet da? Eller kanskje ledende på utviklingen av grønn energi? Og siden politikerne har tenkt siden 2011 at dette fondet hadde vært fornuftig, hvorfor har de ikke opprettet det?