Staten: 15-17 mil tonn CO2 reduksjon innen 2020  
I dag står transport sektoren i Norge for 1/3 av CO2 utslippene. For å nå klimamålene sier Staten at vi må redusere utslippene med 15–17 millioner tonn CO2- ekvivalenter innen 2020, i tillegg til at Norge må bli klimanøytralt innen 2030. For å oppnå dette, må vi blant annet kutte store deler av utslippene fra transportsektoren. Hvorfor? Fordi vi har muligheten. På lik linje med elbiler vil hydrogen biler innebære null utslipp, men hydrogen og hydrogenbiler har andre egenskaper som ikke finnes hos elbiler. 

Hydrogen nøkkelen for tungtransport  
I første fase vil hydrogen egne seg godt for tungtransport, ferger og tog (dieseldrevne tog). Dette er transportmidler som er utfordrende å elektrifisere med dagens batteriteknologi. 1. Desember lanserte Nikola Motor hydrogen lastebilen som har en rekkevidde 800-1200 Miles (ca 1280 km – 1920 km). Men hydrogen er også passende for vanlige privatbiler. For å ”lade” en hydrogenbil vil det kun ta noen få minutter.  

Hydrogen for lang- og tungtransport  
Med dagens standard for hydrogentanker (et trykk på 700 bar) vil en hydrogenbil ha en rekkevidde på 550 – 750 km og kunne fylles på 3-5 minutter. Til sammenligning bruker el-biler mellom 20 minutter og 2 timer på en ladning. Mens batteriteknologi har sin største fordel i form av høy energieffektivitet, kan hydrogen gjøre null- utslipp mulig også for store kjøretøy med lang rekkevidde. I figuren ovenfor ser vi at mens kostnaden for batteriteknologiske løsninger er proporsjonal med rekkevidden, er kostnaden for brenselcellen (FCEV) og hydrogenbiler omtrent konstant. Altså, når rekkevidden øker, er tilleggskostnaden for hydrogen alternativet langt lavere enn for batteriløsningen. Mens den dyreste komponenten i batterisystemet (batteriet) blir dobbelt så dyr for en dobling av rekkevidden, er det kun hydrogenlagrings-tanken som må bli større i hydrogen-kjøretøyet. Lagringssystemet i et hydrogen-kjøretøy utgjør kun en liten del av totalkostnaden.      

Hvorfor skal Norge satse på hydrogen
Hvordan kan vi opprettholde velferden og samtidig bevare naturen? Et steg i riktig retning er å bruke naturressursene på en økonomisk og bærekraftig måte både for miljøet og senere generasjoner. Per i dag eksporterer vi mer gass enn olje fra norsk-sokkelen og det finnes gassreserver for mange år framover. Norge har teknologien for å omdanne naturgass til hydrogen med null CO2- utslipp til atmosfæren. CO2-en fra denne prosessen vil kunne transporters og lagres i Nordsjøen, og det vil være økonomisk gunstig for selskapene også med dagens CO2-pris.  

Hva skjer i verden
Japan ønsker å importere hydrogen fordi strømnettet deres har ikke kapasitet til å dekke framtidens ladning av elbiler. I England testes det nå for å injiseres 10 % hydrogen i gassrørledningen for å redusere CO2-utslippet. Det finnes flere andre land og selskaper i verden som bruker flere tonn hydrogen hverdag og Norge kan definitiv ta en ledende rolle her.