Fornybare energikilder står for 9,6 prosent av totalt energikonsum, ikke 2,8 som vi skrev i en tidligere artikkel.    

Vi er glade for at flinke folk følger med på det vi skriver, det gjør at vi stadig lærer noe nytt.    

I artikkelen "Oljen, Kodak og appletini”, bruker vi BP Statistical Review of World Energy June 2016, når vi vil beskrive hvor stor del av verdens energikonsum som kommer fra fornybare energikilder. I denne rapporten står det blant annet at prosentandelen av elektrisk produksjon fra fornybare energikilder i 2005 var 0,8 prosent- og steg i 2015 til 2,8% av total energikonsum. Det er helt riktig som Einar Wilhelmsen fra Zero påpeker i kommentarfeltet at vi misforstod: dette gjelder ikke samlet fornybare energikilder, men hva fornybar innen kraftproduksjon utgjør totalt.  Samlet fornybare energikilder (inkl. vannkraft) var i 2015 på 9,6% av total energikonsum. Som Wilhelmsen også påpeker: innen strømforbruk, kommer 22 prosent av verdens forbruk fra fornybart.    

Hva er fornybart?  
Tallet på fornybarandelen varierer ofte fra hvem man spør og hvor man leser. Hvorfor er det slik? Jeg tror noe av grunnen er at man ofte blander sammen kraftproduksjon og totalt energiproduksjon. Kraftproduksjon er det man kaller produksjon av strøm. Med andre ord det som kommer fra for eksempel vannkraft, vindmøller og solcellepanel. Bio-masse er også en fornybar energikilde, men blir i hovedsak brukt i transportsektoren, ikke i strømproduksjon.    

Hvorfor trekker man fra vannkraft?  
Vannkraft er åpenbart en fornybar energikilde, så hvorfor blir det ofte trukket i fra når man snakker om fornybart? Vannkraft alene stod i fjor for elektrisk produksjon tilsvarende ca. 7% av verdens totale energikonsum og 99% av strømproduksjon i Norge. Det er alt for mye til å se bort i fra. Men nå er det slik at man ikke har veldig mye mer å bygge ut, verken i Norge eller resten av verden. Vekstpotensialet her er ikke like stort som i andre fornybare energikilder.    

I flere energirapporter blir ikke vannkraft betegnet en ny fornybar kilde. Alle er enige om at den er fornybar, bare ikke ny altså. Hensikten er å kunne isolere ut alle de nye up-and-coming fornybare energikildene som sol, vind og biomasse etc. slik at veksten forsvinner i den allerede eksisterende vannkraftandelen.   

Nye fornybare energikilder
De siste årene har det kommet en ny kategori av energikilder nye/andre fornybare kilder. (IEA, BP og FN bytter på hva de kaller nye- og andre fornybare)  Dette er energikilder som fortsatt trenger utvikling til et konkurransedyktig nivå sammenlignet med for eksempel fossile energikilder. Dette gjelder solanlegg (PV & CSP), vind (off- og onshore), noe biomasse, osmotiske anlegg (saltkraftanlegg), termiske anlegg (geo- og havanlegg), bølgekraft, tidevannskraft og nano-energikraft for å nevne de mest populære. Ikke alle disse nye energikildene blir med i analysene grunnet av risiko i lange tidshorisonter før energiproduksjon.   

Det er altså vanskelig å skille mellom ulike energikilder. Det er ikke sikkert jeg har fått med alle nyansene jeg burde ha med her. Kan dere som virkelig har greie på dette hjelpe meg?